algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

We definiëren deze termen in de Algemene Voorwaarden als volgt:

1) Consument: persoon die goederen of diensten consumeert, dat wil zeggen koopt, zonder de intentie deze te verkopen of voor verkoop te bewerken en die een overeenkomst op afstand aangaat met een ondernemer.

(2) "duurzame gegevensdrager": elke drager die de consument of handelaar in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op zodanige wijze dat deze kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die redelijk is in verhouding tot de doeleinden waarvoor de informatie is bedoeld bedoeld en dat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Duurverbintenis: een overeenkomst op afstand van een reeks van diensten en/of zaken, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting voor een bepaalde tijd geldt;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst van één of meer technieken voor communicatie op afstand uitsluitend gebruik wordt gemaakt in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten;
 2. Deadline": de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. dag: kalenderdag;
 4. Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer (Let op: dit is geen bezoek- of retouradres.)

32 KINBURN STREET LONDEN, VK SE16 6DW

E-mailadres: info@misterlamp.de

KvK-nummer: OC446864

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de consument de overeenkomst op afstand sluit, heeft hij toegang tot de tekst van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. op zijn verzoek.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, moet, in afwijking van het vorige lid, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden ze op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. op verzoek van de consument.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien op enig moment één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg met onmiddellijke ingang worden vervangen. een bepaling die binnen de reikwijdte van de bepaling valt, benadert de oorspronkelijke bepaling het dichtst.

Gevallen die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, zullen worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Elke onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden, dient uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden. Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geest van deze Voorwaarden.

Elke onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden, dient uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is niet bindend. Het bedrijf heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan zien welke rechten en plichten zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit geldt in het bijzonder voor:

hoe de opdracht moet worden uitgevoerd en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van het middel voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het standaard basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

de prijs inclusief toeslagen;

de eventuele verzendkosten;

of het herroepingsrecht van toepassing is of niet;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de prijs door de ondernemer wordt gegarandeerd;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument toegankelijk is;

elke andere taal dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.

de middelen waarmee de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig herstellen

Optioneel: Beschikbare maten, kleuren en materiaalsoorten.

Artikel 5 - Het contract

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen, dient de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - informatie verschaffen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument in een toegankelijke vorm op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden en middelen waaronder de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In het geval van een langetermijntransactie geldt het bepaalde in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

Alle contracten worden gesloten onder de voorwaarde dat de betreffende producten in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen persoon en de door de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer. De consument dient hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling/e-mail. Zodra de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te zenden. De consument dient te bewijzen dat hij de geleverde goederen tijdig heeft teruggezonden, b.v. B. door een ontvangstbewijs.

Indien de consument na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggezonden aan de ondernemer, wordt de koop geacht te zijn voltooid. Artikel 7 - Kosten bij herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat de goederen reeds door de winkelier zijn ontvangen of dat een sluitend bewijs van de volledige terugzending kan worden overlegd.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de consument uitsluiten van zijn herroepingsrecht voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument;

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd
 3. die snel achteruitgaan of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. voor losse kranten en tijdschriften
 6. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 7. voor hygiëneproducten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, maaltijden of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd;
 3. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar hij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat alle genoemde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij berusten op wettelijke bepalingen of verordeningen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij zijn goedgekeurd door opdrachtnemer en:

 1. ze voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften; of
 2. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Eventuele speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. het contract. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden.

Een garantie van de ondernemer, de fabrikant of de importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan hebben.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.

De garantietermijn van de opdrachtnemer dient overeen te komen met de garantietermijn van de fabrikant. In geen geval is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor het specifieke gebruik van de consument of voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing als:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van opdrachtnemer zijn behandeld en/of zijn behandeld op de verpakking;

De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van de van overheidswege gegeven of te geven voorschriften met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en handhaving

Het Bedrijf besteedt uiterste zorg aan het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor Producten.

Als plaats van bezorging geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.

Onverminderd artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om zonder kosten de overeenkomst te herroepen en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel te leveren. Het feit dat een vervangende levering op handen is, dient uiterlijk bij de bezorging op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 -

De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van zaken (elektriciteit daaronder begrepen) of het verrichten van diensten, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of het verrichten van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste dan een maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten ontbinden

ieder moment opzeggen en niet zomaar opzeggen op een bepaald tijdstip of voor een bepaalde periode;

om haar tenminste op dezelfde manier te beëindigen als hij haar beëindigde;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer zelf heeft vastgesteld.

verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van zaken (elektriciteit daaronder begrepen) of het verrichten van diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde tijd.

(2) In afwijking van lid 1 mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekten tot het geregeld afleveren van kranten, tijdschriften of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, op voorwaarde dat de consument het recht heeft om de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengingsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld afleveren van goederen of het verrichten van diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en drie maanden mag niet meer bedragen als de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Tijdsduur

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij het redelijk en billijk is om de overeenkomst vóór het einde van de overeengekomen duur op te zeggen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen na het einde van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens of de gespecificeerde rekening onverwijld aan de ondernemer te melden.

Bij wanbetaling door de consument en behoudens wettelijke beperkingen, is de ondernemer gerechtigd alle vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in een gezamenlijke hoorzitting kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.